Sinds meerdere jaren wordt door enkele personen in Nederland op regelmatige basis verblijfplaatsen van vleermuizen geteld. De telgegevens kunnen in meerdere soorten database terecht komen, denk aan waarneming.nl, telmee.nl en de database van de ZV. De gevens zijn vaak onderling niet goed vergeliijkbaar of soms zelfs onvolledig. Indien een kolonie verhuist, bestaat  geen koppeling tussen verschillendeverblijfplaatsen van dezelfde groep dieren. Unieke telgegevens zijn daardoor helaas alleen bruikbaar voor verspreidingsonderzoek. Met deze website vleermuizentellen (en de bijbehorende invoermodule) hopen we daar verandering in te brengen.

Nederland heeft de Europese verplichting om de populatie trend van de vleermuissoorten genoemd in de habitatrichtlijn bijlage II te monitoren. Op dit moment zijn de huidige meetnetten (autovleren, kerkzoldertellingen, wintertellingen) ongeschikt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de meervleermuis. Ook ander vleermuissoorten, zoals rosse vleermuis, laatvlieger en gewone dwergvleermuis, vallen buiten de monitorinsboot. 

Ons doel:

- Platvorm bieden voor informatie over vleermuisverblijfplaatsen

- Verzamelen en bundelen van gegevens van tellingen van vleermuisverblijven (in den beginne alleen de meervleermuis en laatvlieger, later ook overige soorten)

- Gegevens gebruiken om populatietrend (of index) van meervleermuis en laatvlieger te berekenen.

- Voorlichting van vleermuis vrijwilligers en verblijfplaatseigenaren

- Door overleg tussen vleermuisvrijwilligers en verblijfplaatseigenaren/beheerder van bosgebied een betere bescherming van verblijfplaatsen (incl. de mogelijkheid om oplossingen te zoeken bij overlast problemen)